Obecný úrad

Register zmlúv

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.

V kontexte uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Zmluvy 2022

PDF
Dodávateľ
Názov / predmet zmluvy
Dátum / obdobie
Suma
s DPH
SAD Zvolen Dodatok č. 3 9. 5. 2022
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 1422 500 10.5 2022
Profax Dodatok č. 5 k zmluve o odvoze TKO od 1. 7. 2022 29. 6. 2022 160 €
Bio-Nexus SK, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o dielo o poskytovaní servisných služieb 14. 7. 2022
NOE-MA Chalupský s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 20. 7. 2022
Anna Beniačová Kúpna zmluva 5. 8. 2022
Kontakt
Obecný úrad
Pohronský Bukovec 40
976 62 Brusno

Tel.: 048/419 42 09
0917 938 520

E-mail: obec.pohronsky
bukovec@zoznam.sk

Kniha návštev

© 2011 Obec Pohronský Bukovec, všetky práva vyhradené. Design © 2011 A grafik spol. s r.o.