Obecný úrad

Register zmlúv

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.

V kontexte uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Zmluvy 2019

PDF
Dodávateľ
Názov / predmet zmluvy
Dátum / obdobie
Suma
s DPH
INTA, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom 10.4.2019 0,15 €/l
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie 30.4.2019 1400 €
Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 20.5.2019 1000 €
SBP services s.r.o. Zmluva o dielo
Rekonštrukcia a prístavba garáže
16.7. 2019 29549,88 €
Združenie obcí Zmluva o zriadení združenia obcí 24. 9. 2019
Danka Barthová - PROFAX Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na skládku 3.5.2019
Kontakt
Obecný úrad
Pohronský Bukovec 40
976 62 Brusno

Tel.: 048/419 42 09
0917 938 520

E-mail: obec.pohronsky
bukovec@zoznam.sk

Kniha návštev

© 2011 Obec Pohronský Bukovec, všetky práva vyhradené. Design © 2011 A grafik spol. s r.o.