Obecný úrad

Register zmlúv

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.

V kontexte uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Zmluvy 2015

PDF
Dodávateľ
Názov / predmet zmluvy
Dátum / obdobie
Suma
s DPH
VÚC B.B. Zmluva o poskytnutí dotácie 7. 12. 2015
Ing. Kútiková Eva Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 7. 12. 2015
Ján Škondej Zmluva o ukončení zmluvného vzťahu - prenájom nebytových priestorov potraviny 31. 8. 2015
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť B.B. Zmluva o v ykonaní reklamy 28. 8. 2015
Lesy SR, š.p. B.Bystrica Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb 12. 8. 2015
DOXX, Žilina Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 5.6. 2015
AKU - TRANS Dodatok Zmluve zo dňa 28.9.2007 o zbere a odvoze použitých autobatérií 15. 4. 2015
METAL-SERVIS Recycling s.r.o. Zmluva o dielo
Zmluva o odvoze elketroodpadu
13. 4. 2015
Štetiarová Katarína Zmluva o nájme nebytových priestorov 2.1. 2015
Kontakt
Obecný úrad
Pohronský Bukovec 40
976 62 Brusno

Tel.: 048/419 42 09
0917 938 520

E-mail: obec.pohronsky
bukovec@zoznam.sk

Kniha návštev

© 2011 Obec Pohronský Bukovec, všetky práva vyhradené. Design © 2011 A grafik spol. s r.o.